top of page

PRIVACY POLICY

ZW.ART 

 

Artikel 1. PARTIJEN EN VOORWERP
 

ZW.ART BV (hierna “ZW.ART” of de “verwerkingsverantwoordelijke”)
Maatschappelijke zetel: Bormstraat 150, 1880 Ramsdonk
BE 0785.854.309
E-MAIL: info@zw-art.be
TEL: +(32) 494290891

 

ZW.ART stelt dit privacybeleid vast, dat tot doel heeft gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.zw-art.be & www.shop-zwart.be, (hierna de “site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ZW.ART.

ZW.ART verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de WET van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

De term “gebruiker” verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de site bezoekt of met de site communiceert.

 

Artikel 2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens.
Persoonsgegevens worden verwerkt door ZW.ART, in overeenstemming de hieronder vermelde doeleinden: 
- Identificatiegegevens: naam, adres, telefoon, mailadres.
- Betalingsgegevens: bankrekeningnummer of andere betalingsgegevens.
- Datum en tijd wanneer u de site bezoekt.
- Identificatiegegevens van uw zaak.
- Aankoopgegevens.
- Feedback/reviews

 

De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de site, ZW.ART deze gegevens verzamelt en verwerkt.

 

Artikel 3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Doeleinden van persoonsgegevens worden aan de gebruiker meegedeeld. (uitvoering van de aangeboden diensten zoals direct marketing, nieuwsbrief, promoties). Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel ZW.ART. 

 

3.2 De gebruiker stemt ermee in dat de verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de site of in verband met de diensten die worden aangeboden door ZW.ART, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

 

3.3 De bewaartermijn van de persoonsgegevens is slechts zolang noodzakelijk tot het bereiken van de doeleinden is verwerkt.

 

3.4 Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden (werknemers, medewerkers, leveranciers van ZW.ART). In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens (derden) de inhoud van dit privacybeleid na. ZW.ART zorgt ervoor dat de gegevens op een discrete en veilig manier worden verwerkt.

 

Artikel 4. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

 

4.1 De gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar info@zw-art.be vergezeld met een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
ZW.ART garandeert het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens.
Wij sturen u een kopie van dit privacybeleid. Echter vragen wij een administratieve kost wanneer u meerdere kopies nodig heeft.
De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de gebruiker worden meegedeeld.

 

4.2 onjuist of onnauwkeurige gegevens kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan , tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan ZW.ART.

4.3 Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op verplicht is deze te wissen, neemt deze, rekening houden met de beschikbare technologieën, en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie daarvan te wissen.

 

4.4 Gebruikers hebben het recht om persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat ZW.ART dit verhindt.

 

4.5 De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door ZW.ART. In overeenstemming zal ZW.ART geen persoonsgegevens meer verwerken.

 

4.6 De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door ZW.ART, aan de gegevensbeschermingautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied.  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Artikel 5. COOKIES


De site maakt gebruik van cookies. (hyperlink)

5.1 Een “cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de gebruiker.
De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

 

5.2 Technische cookies zijn noodzakelijk voor de verwerking van de site. Ze zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken.

 

5.3 Analytische en publiekscookies maken de herkenning van de gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de site over een bepaalde periode te tellen. Ze geven het surfgedrag aan. Ze zijn een effectieve manier om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven voor de gebruiker.

 

5.4 Tracking cookies wordt door ZW.ART gebruikt om de via Google Analytics de interactie van de gebruikers met de inhoud van de site te meten en statistieken te produceren. Deze statistieken maken het ZW.ART mogelijk om de site te verbeteren.

 

5.5 Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig om het beoogde doel te bereieken.

 

5.6 Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Indien de gebruiker bepalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

 

Artikel 6. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

 

ZW.ART behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de site worden geplaatst.

 

Artikel 7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van ZW.ART.

 

Artikel 8. CONTACT

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke : info@zw-art.be

bottom of page